Genaralforsamling 2022

ReferatfrageneralforsamlingenDanskKennelKlubKreds11den27.september2022 a.Valgafdirigent. BestyrelsenforeslårErikKristensen—valgtmedklapsalver. DirigentenfastslåratindkaldelsentilgeneralforsamlingenerlovligtindvarsletiHunden. b.Valgafstemmetællere BestyrelsenforeslårKarenPetersenogHelleTroelsensomstemmetællere.Deindvilligede. c.Kredsformandensberetningomkredsensvirksomhed Formandenfortællerometår,somstadigharværetlidtramtafcorona,hvilketbetødatviikke kunneafholdejuleskueti2021(åretgårfraden1.10.21til31.9.22)Dettebetød,atbestyrelsen havdeafholdtudgifter,somvidesværreikkekunnerefunderet. KredsenharfåetennytræningspladsiOrten,somkredsenerrigtiggladfor,atdetkunerossom trænederude.Dererogsåmulighedforlånafklubhus. Vihar8uddannedeinstruktører,menmanglerstadignogle,dadererstorefterspørgelseefter hvalpetræningosv.Kredsenvilgernehaveindsparkframedlemmeromkringnyetiltaltilaktiviteter ikredsen. Året2022og2023vilblivetravl,dakredsenskalafholdenationaludstillingiseptember2023i Horne. Formandensigertaktiltrænerneoghjælperne,hunsigerligeledestakforsamarbejdettil bestyrelsenforetgodtsamarbejdeidetforgangeneår. Formandsberetningengodkendesmedklapsalver. d.Kassererenfremlæggerdetrevideretregnskabtilgodkendelseogmeddelelseafansvarsfrihed Regnskabeterudleveret. Kasserengennemgårregnskabet(sevedlagt) Dereretlilleoverskud. Dervaringenkommentarertildetrevideretregnskabogdetblevgodkendtogbestyrelsenfik ansvarsfrihed. e.Indkomneforslag Dereringenindkommendeforslag. f.Valgafbestyrelsesmedlemmerogsuppleanter.Følgendeerpåvalg: GurliNielsen(modtagerikkegenvalg) AnetteErdmann(modtagergenvalg EvaL.LDamgaard(modtagergenvalg) EjnarBrandt(modtagergenvalg) KimforslårBirgitGammelgaardtilbestyrelsensamtSusanBrammingsomsuppleant. JeanetteforeslårErikBreukelmann Derer25stemmeberettigede. Optællingblevfølgende: Evafik20stemmer Anettefik21 Erikfik16
Ejnarfik13 Disse4ervalgttilbestyrelsen Birgitfik11ogervalgttil1.suppleant. Susanblev2.suppleant. g.Valgafrevisorogrevisorsuppleant RevisorerAnetteKlintogmodtagergenvalg.RevisorsuppleanterGurliNielsen h.Eventuelt Derharværedebatombasisuddannelseiforholdtilomdenkunnebliveforgammel.Denkanikke bliveforgammel.Detoprindeligeopslaggikpå,omdervaropbakningtilomkredsenskulleafholde enbasisuddannelsetildeaftrænernesomikkeharuddannelsen. Kimsigerdererlavetmangeændringeriforholdtilbasisuddannelsen. Ejnarforeslåratkredsenlaverensupplerendeellerefteruddannelseafbasisuddannelsen. Joanbrugeralledenyetinghunharilærtnårhuntræner. Gurlidererforskelpågrunduddannelsenogbasisuddannelsen. Jeanettesigeratopslageteriårgammelt. Kredsenvilfåenklaringpåhvadderskaltilafgrunduddannelserogbasisuddannelser. Kimopfordrertil,atmedlemmernegernemåmeldesigsomfrivilligtildenNationaleudstilling. Erikønskeratvide,hvadkredsensersomsucces.Anettefortælleratdervaretoverskudpålidt over100.000kroner.Kredsenvillæggeud,såmankanmeldesigtil. Joansynesatbestyrelsenskalkonstitueresigindenderlavesbeslutningomfordelingafopgaver. EvatakkerGurlipåbestyrelsenvegneforlangoggodtsamarbejde. Eriktakkerforengodaften. Referent EvaDamgaard