Generalforsamling 2020

Referat generalforsamling tirsdag den 29.9.202
Formanden starter med at byde velkommen til kredsens generalforsamling.
a. Valg af dirigent.
Per Pedersen blev valgt til dirigent og starter med at konstatere at generalforsamlingen er indkaldt
lovligt.
b. Valg af stemmetællere.
Maibritt Høj Clausen og Helle Troelsen
c. Kredsformandens beretning om kredsens virksomhed.
Formanden har udleveret beretningen og gennemgår den med medlemmerne. (er vedlagt)
Beretningen godkendes.
d. Kassereren forelægger det revideret regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed.
Der er udleveret en regnskabsoversigt til alle fremmødte. Der snakkes lidt om skævheden i forhold
til indtægter og udgifter for den Nordiske udstilling, da det er fordelt over 2 regnskabsår. Men
samlet set gav den ca. 100.000 i overskud. Der snakkes om, om det kan betale sig at afholde disse
udstillinger, hvilket bestyrelsen er enige om, at det kan.
Der spørges ind om fordelingen af indtjeningen for ringtræning, da det ikke er delt ud over hvilket
byer, derfor er det samlet under ringtræning.
Spørger hvad der hører ind under administration. Husleje er leje af boks, administration dækker
over porto, kopipapir, telefon osv.
Der udtrykkes et ønske om, at der på årsregnskabet indsættes det foregående år, så der er
mulighed for sammenligning, hvilket bestyrelsen er indforstået med.
Regnskabet godkendes.
e. Indkomne forslag.
Der er ikke kommet nogle.
f. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
På valg er:
Anette Erdmann fik
Ejnar Brandt 9 stemmer
Eva Damgaard 9 stemmer
Gurli Nielsen 11 stemmer
Jeanette Lund 7 stemmer – 2 suppleant
Erik Breukelman 8 stemmer – 1 suppleant
stiller op.
De forskellige opstillede præsenterer sig selv for medlemmerne.
Der er 16 stemmeberettigede til stede.
g. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Susanne Conradsen modtager genvalg og blev genvalgt.
Anette Klint modtager genvalg til suppleant og blev valgt.
h. Eventuelt.
Kim fortæller lidt om situationen vedrørende DRU og hvordan reglerne er/bliver i forhold til blandt
andet eksklusion osv. Om det bliver til noget vides ikke endnu, da der først skal være et
bestyrelsesmøde og afstemning i DRU og medlemmerne i DKK skal også spørges. Man regner med
at det ca. er 258 hunde det drejer sig om, hvis det bliver til noget. Fusionen beror på en
henvendelse fra DRU som pga. Corona er ved at gå konkurs.
Der er en general snak om folks holdninger til DRU og de opdrætter som kommer derfra.

Der snakkes lidt om udstilling situationen i forhold til Corona og hvad det gør og om der vil komme
en udstilling i Fredericia i 2021.
Der snakkes også om udvidelse af præmiekort til at gælde i 2 år.
Der snakkes også om juleskuet og om det vil være muligt. Nye regler fra DKK siger at man kan tage
50 ind af gangen og dele udstillingen over 2 gange. Der er forskel på antal af stående og siddende,
men det er ikke nemt at varetage.
Snak om, at den kunne udsættes og man i stedet laver noget større og derved undgår underskud.
Kredsen har en intention om at afholde en sommerskue i 2021.
Status vedr. klubhuset i Varde. Ejnar fortæller at der i øjeblikket er hentet pris på nyt tag og der
indhentes tilskud fra kommunen til det nye tag. Det som laves, bliver nyt tag og det indvendigt
laves på frivillig basis hvorimod det udvendige laves af håndværkere. Der er lidt uenighed omkring
hvad der kan gøres. Der aftales, at der laves en lørdags oprydning af klubhuset, det slås op på
Facebook siden for ringtrænerne og bestyrelsen.
Der spørges om de må bruge Føtex p-hus til indendørs træning i Herning? Gurli har forsøgt at få fat
i varehuschefen, men det er ikke lykkes endnu. Gurli har en stående aftale med ham om at de må.
Reklame – er det muligt at der tildeles en beløb til reklamer for hver plads. Hvis en plads får
overskud, kan dette bruges til reklamer. Dette kræver dog at hver plads udspecificeres i forhold til
indtægter. Der foreslås at man eventuelt holder åbent hus-arrangement med kage og kaffe og
bruger de gratis reklamer man kan få. Hvis man har forslag til eller ønsker til en træningsplads, så er
det muligt at kontakte bestyrelsen med forslagene og bestyrelsen vil derefter kigge på de forslag
som kommer og eventuelt bevilliget. Men det er ikke en god ide, at alle pladser tildeles et bestemt
beløb til reklamer, det er bedre man ser på de ting som kommer.
Husk at man hos mange forsikringsselskaber skal bruge en udvidet forsikring når man går til
træning. Dette gøres medlemmerne opmærksom på når de melder til.
Er det muligt at man i vinterhalvåret kan træne indendørs i Varde kommune? Er det muligt at lave
en formel lejekontrakt så man kunne træne indendørs. Erik tilbyder en lade til indendørs træning.
Erik foreslår at han eventuelt kan træne en anden dag i ugen som et forsøg.
Bestyrelsen vil tage det op på næste møde.
Dirigenten giver ordet til formanden som takker for god ro og orden.
Referent Dirigent
Eva Damgaard